ลงทะเบียนใหม่  ลืมรหัสผ่าน
   
 
โปรแกรมตรวจสอบค่าไฟฟ้า

ลงทะเบียนผู้ใช้บริการ
ชื่อผู้ใช้งาน
ต้องมีความยาวอยู่ระหว่าง 8 - 16 ตัวอักษร
 
     
รหัสที่ใช้ในการยืนยัน
รหัสบัตรประจำตัวประชาชน
วันเดือนปีเกิด
 
เลขที่หนังสือเดินทาง/ทะเบียนการค้า
 
หมายเหตุ : หากไม่พบข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรุณาป้อนที่อยู่ให้ครบถ้วนเพื่อจัดส่งใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า
     
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล

 ที่อยู่จัดส่งใบเสร็จรับเงิน 
บ้านเลขที่
หมู่
ซอย
ถนน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน
อีเมล์
 
     
รหัสผ่าน
ยืนยันรหัสผ่าน  
ต้องมีความยาวอยู่ระหว่าง 8 - 16 ตัวอักษร