ลงทะเบียนใหม่  ลืมรหัสผ่าน
   
 
โปรแกรมตรวจสอบค่าไฟฟ้า
JSP Page
หลักเกณฑ์การรับชำระเงินค่าไฟฟ้าทาง Internet
1. พื้นที่ให้บริการ และประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า ที่ให้บริการรับชำระเงินค่าไฟฟ้า
  พื้นที่ให้บริการ
    -  ทุกพื้นที่การให้บริการของ กฟภ.
  ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า
  -  ประเภทบ้านอยู่อาศัย และประเภทกิจการขนาดเล็ก ยกเว้น ผู้ใช้ไฟฟ้าที่หักบัญชีเงินฝาก
2. ธนาคาร หรือบัญชีบัตรเครดิต
  ผู้ขอใช้บริการ หมายถึง  ผู้ใช้ไฟฟ้า, บุคคลทั่วไป ที่ลงทะเบียนชำระเงินค่าไฟฟ้าทาง Internet ผ่านช่องทางที่กำหนดไว้
3. ประเภทรายได้ที่รับชำระเงินทาง Internet
  -  เฉพาะค่าไฟฟ้าประจำเดือน ที่มีใบแจ้งค่าไฟฟ้าไม่เกินกำหนดวันชำระเงิน ตามระเบียบของ กฟภ.
4. ค่าบริการการชำระเงินค่าไฟฟ้าทาง Internet
  -  ผู้ขอใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการ รวมทั้งค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (ถ้ามี) ตามอัตราที่ธนาคารกำหนด
5. ผู้ขอใช้บริการ จะต้องมีบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ กฟภ. กำหนด เพื่อรองรับการหักเงิน - โอนเงินจากบัญชี
6. ผู้ขอใช้บริการ ต้องชำระเงินเต็มตามจำนวนของใบแจ้งค่าไฟฟ้า
7. ผู้ขอใช้บริการได้ดำเนินการผ่านระบบรับชำระเงินค่าไฟฟ้าทาง Internet เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ กฟฟ. เป็นผู้จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าฯ และจัดส่งให้ที่สถานที่ใช้ไฟ
8. เวลาการให้บริการรับชำระเงินค่าไฟฟ้า
  -  ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดในระหว่างเวลา 00.00 น. - 23.00 น. หรือตามที่ธนาคารกำหนด
ของวันเดียวกัน